Αρχική

Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (OEY)- Αρμοδιότητες

E-mail Εκτύπωση PDF

Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων είναι η αιχμή του δόρατος του εθνικού συστήματος που στηρίζει την την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Οι αναρτήσεις στην  ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών είναι αποκλειστικό έργο των Γραφείων ΟΕΥ και των υπαλλήλων του κλάδου ΟΕΥ :

http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7

Είναι οι μόνες υπηρεσίες  που βρίσκονται και λειτουργούν στις ξένες αγορές, εκεί ακριβώς όπου θέλουμε να τοποθετήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εκεί ακριβώς όπου δίνεται καθημερινά η μάχη για την προτίμηση του καταναλωτή.

 

Αποτελούν το μόνο δίκτυο που διαθέτει το ελληνικό κράτος για την προώθηση των οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αποτελούν τις μόνες υπηρεσίες του κράτους αλλά και του Υπουργείου Εξωτερικών στις οποίες έχει εισαχθεί σύστημα ποιότητας ISO.

Οι αναρτήσεις στην  ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών είναι αποκλειστικό έργο των Γραφείων ΟΕΥ και των υπαλλήλων του κλάδου ΟΕΥ :

http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7 

Τα Γραφεία ΟΕΥ είναι οργανικά τμήματα των ελληνικών διπλωματικών ή εμμίσθων προξενικών αρχών στο εξωτερικό, με διυπουργικό χαρακτήρα. Το καθεστώς λειτουργίας τους μέχρι το 2007 ρυθμιζόταν από το ν. 3196, ο οποίος ψηφίστηκε το 2003 και από τα δύο μεγάλα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Οι Υπάλληλοι ΟΕΥ (εμπορικοί και Οικονομικοί Σύμβουλοι και Ακόλουθοι) προσλαμβάνοντο από το 1985 μετά από ειδικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) όπου λειτουργούσε μέχρι το 2008, αντίστοιχο Τμήμα, και προετοιμάζοντο επί 23 μήνες για τη μετέπειτα άσκηση των καθηκόντων τους.

Το 2007 με τον ν.3566/2007  προβλέπεται η προοδευτική κατάργησή τους και η υποκατάσταση τους από τους πολιτικούς διπλωμάτες. Η επιλογή αυτή βρίσκει αντίθετες τις παραγωγικές τάξεις της χώρας και αποτελεί οπισθοδρόμηση αφού αντί να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο την ειδίκευση στο αντικείμενο βαδίσουμε στην πλήρη αποστελέχωση και διάλυση των Γραφείων ΟΕΥ.

Εκ του νόμου, τα Γραφεία ΟΕΥ στελεχώνονται από Υπαλλήλους του Κλάδου ΟΕΥ, που αποτελούν τους  οικονομικούς οικονομικοί διπλωμάτες της χώρας, από διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και από επιτόπιους εξειδικευμένους συνεργάτες.

Όμως τα δύο τελευταία χρόνια ενώ ο  αριθμός των Γραφείων ΟEY που λειτουργούν ανέρχεται σε 55 περίπου, τα 2/3 αυτών στελεχώνονται από έναν υπάλληλο χωρίς προϋπολογισμό, ενώ το 45% των εμπορικών συμβούλων της χώρας βρίσκεται να υπηρετεί στην Αθήνα!

Αρμοδιότητες Γραφείων ΟΕΥ

Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων αποτελούν τμήματα των διπλωματικών ή έμμισθων προξενικών αρχών, και έχουν ως κύρια αρμοδιότητα τη διασφάλιση, υποστήριξη και προώθηση των ελληνικών οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων στο εξωτερικό.

Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έχουν τις εξής ειδικότερες αρμοδιότητες:

Παρακολουθούν και αναλύουν την γενική οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές εξελίξεις των κρατών της περιφέρειας αρμοδιότητάς τους.
Μελετούν την παραγωγή, το εξωτερικό εμπόριο και τις διεθνείς συναλλαγές των χωρών της αρμοδιότητάς τους σε σχέση με την παραγωγή και το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας.
Ερευνούν συνεχώς και μεθοδικά την αγορά των χωρών της αρμοδιότητάς τους, ώστε να αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δυνατότητες προώθησης ελληνικών προϊόντων. Για το σκοπό αυτό μελετώνται οι συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη αγορά, οι συνήθειες, προτιμήσεις και απαιτήσεις της κατανάλωσης, καθώς και οι προβλεπόμενες ή διαγραφόμενες τάσεις της αγοράς σε συσχετισμό με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων έναντι των ομοειδών προϊόντων άλλων χωρών.
Παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων στην Ελλάδα και εισηγούνται τα αναγκαία προς τούτο μέτρα.
Καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την προώθηση των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό. 
Συμβάλουν στη συγκρότηση συλλογικών φορέων και ομάδων στήριξης των ελληνικών οικονομικών συμφερόντων και την προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, ειδικότερα σε ζητήματα σύστασης και λειτουργίας μεικτών επιχειρήσεων στην αλλοδαπή, μεταφοράς τεχνολογίας, υπεργολαβιών, συμπαραγωγής προϊόντων, αντισταθμιστικού εμπορίου και τουριστικής πολιτικής.
Παρακολουθούν και μελετούν τις τάσεις και εξελίξεις του διμερούς εμπορίου με τις χώρες αρμοδιότητάς τους
Ενημερώνουν την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ για μέτρα οικονομικού, εμπορικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα που μελετώνται ή λαμβάνονται από τις χώρες της αρμοδιότητάς τους και αφορούν στο εξωτερικό εμπόριο, στη σύναψη διεθνών οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών, στις εμπορικές συμβάσεις και στην τελωνειακή νομοθεσία.
Μεριμνούν για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών με στόχο τη συνεχή και προοδευτική αύξηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων.
Προβαίνουν στις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της αρμοδιότητάς τους, υποβάλλουν σχετικές προτάσεις και συμμετέχουν στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις χώρες αυτές.
Διοργανώνουν συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες με σκοπό την προβολή των δυνατοτήτων και προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, την ανάπτυξη σύγχρονων μορφών επενδύσεων, μεταφοράς τεχνολογίας και  επιχειρηματικής συνεργασίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων στις χώρες της αρμοδιότητάς τους.
Παρακολουθούν, καταγράφουν και ενημερώνουν για ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα τεχνικής, οικονομικής συνεργασίας, ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς και για διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών και δημόσιων έργων.
Παρέχουν κάθε χρήσιμη πληροφορία στους ελληνικούς εμπορικούς οίκους για εισαγωγικούς και εξαγωγικούς οίκους της περιφέρειάς τους, καθώς και κάθε δυνατή συνδρομή για την τοποθέτηση των προϊόντων τους.
Μεσολαβούν για την επίλυση εμπορικών διαφορών μέσω διαιτησίας και επιδιαιτησίας ή του Διεθνούς Εμπορικού  Επιμελητηρίου.
Διοργανώνουν εμπορικές και επιχειρηματικές αποστολές από και προς τη χώρα αρμοδιότητάς τους.
Προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας των ελληνικών επιχειρήσεων και ιδιωτών και υποβοηθούν στις πράξεις και συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.
Μελετούν και εισηγούνται για την οργάνωση εκθέσεων ελληνικών προϊόντων, για την εγκατάσταση μόνιμων ή προσωρινών εκθετηρίων στις χώρες της αρμοδιότητάς τους, καθώς και για την προβολή και διαφήμιση των εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων με τα πιο πρόσφορα μέσα.
Μελετούν, παρακολουθούν και εισηγούνται επί  θεμάτων αγροτικής πολιτικής και αγροτικής συνεργασίας, βιομηχανικής πολιτικής και  συνεργασίας, πολιτικής επικοινωνιών και συνεργασίας στον τομέα των επικοινωνιών, πολιτικής έρευνας και τεχνολογίας και συνεργασίας στους εν λόγω τομείς, τουριστικής πολιτικής και συνεργασίας, πολιτικής και συνεργασίας σε θέματα χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών, καθώς και επί άλλων συναφών πολιτικών και συνεργασιών.
Παρακολουθούν και υποστηρίζουν εν γένει την εκτέλεση του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ν.2996/2002, ΦΕΚ 62 Α΄) καθώς και των προγραμμάτων της και υποβάλλουν μελέτες και εισηγήσεις  γιά νέες δράσεις επί θεμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας και ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
Υποστηρίζουν την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) που έχει συσταθεί με το άρθρο 18 παρ.1 του ν.2731/1999 (ΦΕΚ 138 Α΄) κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων της και υποβάλλουν μελέτες και εισηγήσεις γιά νέες δράσεις επί θεμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας και ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

 

 

Δημοφιλή 60 ημερών

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 16 επισκέπτες σε σύνδεση

Στατιστικά

Μέλη : 1339
Περιεχόμενο : 155
Σύνδεσμοι : 63
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 152222